Moratòria de deute hipotecari per a l'adquisició d'habitatge habitual

30.03.20
|
Moratoria pagament hipoteques

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 recull les mesures conduents a procurar la moratòria del deute hipotecari per a l'adquisició de l'habitatge habitual dels qui pateixen extraordinàries dificultats per a atendre el seu pagament a conseqüència de la crisi del COVID-19
Aquestes mesures s'aplicaran als contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària el deutor de la qual es trobi en els supòsits de vulnerabilitat econòmica i uns nivells de renda que estableix aquest decret, tenint en compte a més altres circumstàncies, com el nombre de membres de la unitat familiar o el grau de discapacitat d'algun d'ells, si són majors de 65 anys, situació de dependència o malaltia, si estan en situació de desocupació o en el cas d'empresaris que tinguin una perduda substancial dels seus ingressos. Aquestes mateixes mesures s'aplicaran igualment als fiadors i avalistes del deutor principal, respecte del seu habitatge

Les persones que puguin acollir-se a aquestes mesures podran sol·licitar del creditor una moratòria en el pagament del préstec amb garantia hipotecària per a l'adquisició d'habitatge el seu habitual, fins a quinze dies després de la fi de la vigència del present reial decret llei. Aquesta sol·licitud ha de ser implementada per l'entitat creditora en un termini de 15 dies, després de la qual cosa l'entitat creditora no podrà exigir el pagament de la quota hipotecària, ni de cap dels conceptes que la integren, tampoc reportessin interessos.

Si tens algún problema, pregunta o dubte Truca´ns al 93.567.91.19 o per email info@tupuntolegal.com

I et donarem la resposta que necessites.

MDC sempre amb tu

#Quedatacasa